| WWF

ພະນັກງານຂັບລົດໂຄງການ

ອົງການກອງທຶນອະນຸຮັກທຳມະຊາດໂລກ ປະຈໍາລາວ (WWF-Laos) ປະກາດຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານ ຕໍາແໜ່ງ ພະນັກງານຂັບລົດ ໜຶ່ງທ່ານ ປະຈໍາໂຄງການ “ຫຼຸດຜ່ອນການທຳລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ສູນເສຍເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ຕາມແລວຊາຍແດນ ລະຫວ່າງ ພາກກາງຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ” ໄລຍະ 2 (CarBi 2).
 
ອົງການ WWF-Laos ຄືອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການອະນຸລັກ ທໍາມະຊາດ ໂດຍສະເພາະຕໍ່ການສະໜັບສະໜູນວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອະນຸລັກປ່າໄມ້, ສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ເພື່ອຄວາມອຸດົມສົມບູນ. ອົງການ WWF ໄດ້ປະຕິບັດວຽກງານຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ນັບແຕ່ທ້າຍປີ 1980 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃຫ້ສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການປະຈໍາ ສປປ ລາວ ຢ່າງເປັນ ທາງການ ໃນປີ 2001. ໃນປະຈຸບັນ, ຫ້ອງການໃຫ່ຍ ຂອງອົງການ WWF-Laos ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ແລະ ມີຫ້ອງການພາກສະໜາມປະຈໍາຢູ່ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ຈໍາປາສັກ, ສາລະວັນ ແລະ ເຊກອງ. ພາລະກິດຫຼັກຂອງອົງການ WWF ແມ່ນເພຶ່ອຢັບຢັ້ງຄວາມເຊື່ອໂຊມຄຸນນະພາບ ຂອງສິ່ງແວດ ລ້ອມ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງອະນາຄົດທີ່ມະນຸດ ແລະ ທໍາມະຊາດ ສາມາດອາໄສຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້ຢ່າງກົມກຽວ.

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:
 • ຂັບລົດໃຫ້ພະນັກງານໂຄງການ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕໍ່ວຽກງານຂອງໂຄງການ ທັ້ງໃນໂຕເມືອງ ແລະ ລົງເຮັດກິດຈະກໍາຢູ່ບັນດາແຂວງ, ເມືອງ, ບ້ານເປົ້າໝາຍ ແລະ ສະຖານທີ່ອື່ນໆ ໃນລາວ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງໜ້າວຽກຕົວຈິງ.
 • ຈັດສົ່ງ-ຮັບເອກະສານໄປບັນດາຫ້ອງການ, ພະແນກການທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານພາຍໃນແຂວງ ແລະ ເມືອງ, ອົງການ, ບໍລິສັດ, ແລະ ອື່ນໆ ໂດຍສະເພາະ ທີ່ແຂວງເຊກອງ ແລະ ແຂວງສາລະວັນ.
 • ກວດກາ ຮັກສາລົດໂຄງການໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບພ້ອມໃຊ້ງານສະເໝີ (ທໍາຄວາມສະອາດ ກວດເຊັກ ແລະ ອື່ນໆ ກ່ອນໃຊ້ງານທຸກຄັ້ງ).
 • ກວດກາເອກະສານລົດເປັນປະຈໍາ ເຊັ່ນ: ປະກັນໄພ, ຖະບຽນ, ຄ່າທາງ ແລະ ເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນ ອື່ນໆ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ລົດ.
 • ສ້ອມແປງເລັກນ້ອຍ ໃນກໍລະນີຮີບດ່ວນ ແລະ ຈໍາເປັນ ພາຍໃນຫ້ອງການຕາມຄວາມສາມາດເຊັ່ນ: ປ່ຽນຫຼອດໄຟ; ຍ້າຍ ຫຼື ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນບາງຢ່າງ ພາຍໃນຫ້ອງການ ແລະ ອື່ນໆ.
 • ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານອື່ນໆ ແກ່ພະນັກງານໂຄງການ ກໍລະນີຢູ່ຫ້ອງການ ເຊັ່ນ: ກອບປີເອກະສານ, ຈັດມ້ຽນເອກະສານ, ການເກັບມ້ຽນ ແລະ ອື່ນໆ.
 • ຊ່ອຍກະກຽມການເດີນທາງ ໃຫ້ແກ່ທີມງານໂຄງການ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ ທີ່ຈະລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ ຢູ່ເຂດພື້ນທີ່ໂຄງການ ແລະ ອື່ນໆ ແລະ ເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ການເດີນທາງ ການກະກຽມຄວາມພ້ອມ ແມ່ນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການຂອງອົງການ WWF-Laos.
 • ບັນທຶກການນໍາໃຊ້ລົດທຸກຄັ້ງ ລົງໃນແບບຟອມທີ່ໂຄງການໄດ້ກໍານົດໄວ້.

ລະດັບການສຶກສາ ແລະ ປະສົບການ:
 • ຈົບມໍປາຍຂຶ້ນໄປ.
 • ມີໃບຂັບຂີ່ປະເພດ AB ຢ່າງຕໍ່າ ແລະ ມີປະສົບການ ໃນການຂັບລົດ ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ປີຂື້ນໄປ.
 • ມີປະສົບການ ແລະ ຄວາມຮູ້ຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນການສ້ອມແປງ ເພື່ອແກ້ໄຂສະຖານະການສຸກເສີນ ກ່ຽວກັບລົດໃນເບື້ອງຕົ້ນ.
 • ຖ້າມີປະສົບການຂັບລົດໃນເຂດພູດອຍ ຫຼື ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.
 • ຖ້າສາມາດສື່ສານພາອັງກິດໄດ້ໃນລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.
 • ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມ ແລະ ໄປວຽກນອກເປັນວາລາຫຼາຍມື້ໄດ້.
 • ສາມາດເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ສະຖານະການກົດດັນ, ຫ້າວຫັນ ແລະ ຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ໜ້າທີ່ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານ.
 • ມີຄວາມກ້າຫານ, ຮ່ວມມື, ເຄົາລົບ ແລະ ຄວາມຊື່ສັດຕໍ່ທີມງານ ກໍ່ຄືໜ້າວຽກທີ່ຕົນເອງເຮັດຢູ່.

ບ່ອນປະຈຳການ: ຫ້ອງການພົວພັນວຽກໂຄງການ ທີ່ ແຂວງເຊກອງ. ໄລຍະຂອງສັນຍາ: 1 ປີ (ແຕ່ສາມາດຕໍ່ສັນຍາໄດ້). ສຳຫຼັບໜ້າວຽກ (Terms of Reference) ແມ່ນສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່ Terms of Reference, Driver ຫຼື ໂທປະສານງານຂໍລາຍລະອຽດໄດ້ທີ່ 021 216080.
 
ປິດຮັບສະໝັກວັນທີ 28 ກຸມພາ 2021. ຖ້າທ່ານມີທັກສະ ແລະ ຄວາມສາມາດທີ່ສອດຄ່ອງກັບໜ້າວຽກດັ່ງທີ່ລະບຸໃນຂ້າງເທິງນີ້ ແລະ ສົນໃຈສະໝັກ ສາມາດສົ່ງເອກະສານສະໝັກ (ປະຫວັດຫຍໍ້ຂອງຜູ້ສະໝັກ) ທາງອີເມວ jobs.laos@wwf.org.la ຫຼື ໂທສອບຖາມການສະໝັກ ແລະ ລາຍລະອຽດໄດ້ທີ່ 021 216080 ອົງການ WWF-Laos.