Driver and Logistic Assistant

ອົງການອະນຸຮັກທຳມະຊາດໂລກ WWF-Laos ເປັນນຶ່ງໃນອົງການອະນຸຮັກທຳມະຊາດຂະໜາດໃຫຍ່ໃນໂລກ, ພວກເຮົາເຮັດວຽກຢູ່ 100 ກວ່າປະເທດ.  WWF ແມ່ນອົງການທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໃນໂລກຂອງການອະນຸຮັກ ເປັນເວລາເຄິ່ງສະຕະວັດທີ່ຜ່ານມາ. ຍ້ອນພວກເຮົາໄດ້ພະຍາຍາມປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພວກເຮົາ ໃນການສ້າງໂລກທີ່ຄົນດຳລົງຊີວິດຢ່າງກົມກຽວກັບທຳມະຊາດ. ດ້ວຍແຜນຍຸດທະສາດ 2021-2025 ໃໝ່ຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາມີຈຸດປະສົງເພື່ອເພີ່ມທະວີຜົນຮັບດ້ານການອະນຸຮັກ ໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນໄພຂົ່ມຂູ່ໂດຍກົງຕໍ່ສັດປ່າ, ປ່າໄມ້ ແລະລະບົບນິເວດທາງນໍ້າ ດ້ວຍການຟື້ນຟູສັດປ່າ ແລະລະບົບນິເວດວິທະຍາ, ແລະໂດຍການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງທຳມະຊາດມາສູ່ຄົນ.
 
ພະນັກງານຂັບລົດ ແລະຊ່ວຍວຽກຂົນສົ່ງ ສໍາລັບໂຄງການຄາບີ (CarBi II) ຈະຮັບຜິດຊອບໃນການຂັບລົດໃຫ້ພະນັກງານໂຄງການໄປເຂດເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ, ຈັດສົ່ງເອກະສານ ແລະຊ່ວຍວຽກຫ້ອງການ.  ຂັບພາຫະນະໂດຍເນັ້ນຄວາມປອດໄພ ແລະມີມາລະຍາດໃນການຂັບຂີ່ ແລະຕໍ່ຜູ້ໂດຍສານ. ຮັບຜິດຊອບການກວດກາພາຫະນະຂອງໂຄງການ ກ່ອນ ແລະຫລັງ ການເດີນທາງ; ບຳລຸງຮັກສາລົດ ແລະສ້ອມແປງຂະໜາດນ້ອຍໃນເວລາທີ່ຈຳເປັນ; ເຕີມນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະທໍາຄວາມສະອາດພາຫະນະເປັນປົກະຕິ; ຮັບປະກັນວ່າໄດ້ມີການບັນທຶກ, ສັງລວມ ແລະລາຍງານການບໍລຸງຮັກສາພາຫະນະຢ່າງເປັນໄລຍະຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນປະຕິທິນການດູແລພາຫະນະ. ບັນທຶກການນຳໃຊ້ພາຫະນະຂອງພະນັກງານ; ກະກຽມລາຍງານການເດີນທາງ; ບັນທຶກ ແລະລາຍງານເຫດການ ຫລືອຸບັດເຫດ. ພ້ອມນີ້ຈະໄດ້ບັນທຶກ ແລະກວດກາປື້ມບັນທຶກການເຄື່ອນໄຫວຂອງພາຫະນະ (Logbook). ເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳທົ່ວໄປຂອງຜູ້ຈັດການໂຄງການ WWF-Laos.   ພະນັກງານຂັບລົດ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍວຽກຂົນສົ່ງ ສໍາລັບໂຄງການ ຄາບີ (CarBi II) ຮັບປະກັນວ່າໄດ້ໃຫ້ບໍລິການກົງເວລາ ແລະນໍາໃຊ້ງົບປະມານຢ່າງຄຸ່ມຄ່າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າວຽກຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະການຈັດຊື້້ຈັດຫາທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບໂຄງການ.
 
ບ່ອນປະຈຳການ: ແຂວງສາລະວັນ ແລະສາມາດເດີນທາງໄປຕ່າງແຂວງພາຍໃນປະເທດ.

ພາລະແລະໜ້າທີ່:
 • ຂັບລົດໃຫ້ພະນັກງານໂຄງການ ແລະ ພະນັກງານຫ້ອງການອື່ນ ໃນລະຫວ່າງເຮັດວຽກຢູ່ບັນດາແຂວງ, ເມືອງ, ບ້ານເປົ້າໝາຍ ແລະ ສະຖານທີ່ອື່ນໃນປະເທດລາວຕາມຕ້ອງການຂອງໜ້າວຽກຕົວຈິງ.
 • ຈັດສົ່ງເອກະສານໄປບັນດາພະແນກການທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານພາຍໃນແຂວງ ແລະ ເມືອງເປົ້າໝາຍ, ອົງການ, ບໍລິສັດ, ສະຖານີລົດເມ ແລະບ່ອນອື່ນໆ ຂອງແຂວງເຊກອງ ແລະ ສາລະວັນ.
 • ຂັບລົດທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນດ້ວຍຄວາມສຸພາບ ແລະ ໃນລະດັບມີຄວາມປອດໄພ;
 • ບໍລຸງຮັກສາພາຫະນະໃຫ້ຢູ່ໃນຄວາມສະອາດ, ສະພາບພ້ອມໃຊ້ງານຢູ່ສະເໝີ ແລະ ຫຼັງຈາກແລ້ວວຽກໃຫ້ຈອດມ້ຽນລົດເປັນລະບຽບກ່ອນກັບບ້ານ;
 • ຕິດຕາມເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງກັບລົດ ເຊັ່ນ: ປະກັນໄພ, ທະບຽນລົດ, ໃບຂັບຂີ່ຂອງຜູ້ຈະຂັບລົດ ແລະອື່ນໆ.
 • ສ້ອມແປງເລັກນ້ອຍພາຍໃນຫ້ອງການຕາມຄວາມສາມາດເຊັ່ນ: ທໍ່ນໍ້າ, ກັອກນໍ້າແຕກ-ຮົ່ວ; ແປງ ຫລື ປ່ຽນໄລລັອກປະຕູເມື່ອເຫັນວ່າມັນເປ່ເພ, ປ່ຽນຫລອດໄຟ; ຍ້າຍ ຫລື ຕິດຕັ້ງຮູບພາບຕ່າງໆ ເວລາທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ;
 • ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອດ້ານອື່ນໆ ແກ່ພະນັກງານ ແລະ ແຂກ ໃນເວລາທີ່ບໍ່ໄດ້ຂັບລົດອອກວຽກນອກ, ການບໍລິການນີ້ແມ່ນລວມເຖິງການກອບປີເອກະສານ, ການຈັດລຽງເອກະສານ, ການເກັບມ້ຽນ ແລະ ໜ້າວຽກອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.
 • ເຮັດວຽກຮ່ວມຫົວໜ້າສາຍງານ ແລະ ຊ່ວຍປະສານງານ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ການກະກຽມດ້ານການເດີນທາງ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ທີ່ພັກໃຫ້ແກ່ທີມງານໂຄງການທີ່ລົງຈັດຕັ້ງປະຕິດວຽກຢູ່ຕ່າງແຂວງ ມີຄວາມພ້ອມ, ກົງເວລາ ແລະ ໄປຕາມລະບຽບຂອງອົງການທີ່ວາງໄວ້.
 
ລະດັບການສຶກສາ ແລະປະສົບການ:
 • ການສຶກສາຢ່າງໜ້ອຍຈົບມໍປາຍ
 • ມີໃບຂັບຂີ່ປະເພດ AB ຢ່າງຕໍ່າ
 • ມີປະສົບການ ໃນການຂັບຂີ່ ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ປີຂື້ນໄປ
 • ຖ້າມີປະສົບການ ຂັບຂີ່ລົດໃນເຂດພູດອຍ ແລະ ສາມາດສື່ສານພາອັງກິດຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ
 • ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມ
 • ສາມາດເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ສະຖານະການກົດດັນ, ເປັນຜູ້ຫ້າວຫັນ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຊີ້ນຳຄຸ້ມຄອງຕົນເອງ.
 • ຍຶດໜັ້ນໃນຄ່ານິຍົມຂອງ WWF: ຄວາມກ້າຫານ, ຄວາມຮ່ວມມື, ຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ຄວາມຊື່ສັດ.
 • ມີຄຸນສົມບັດທີ່ສ່ອດຄ່ອງກັບ WWF ກຳນົດໄວ້: ຕັ້ງໜ້າສຸມໃສ່ຄວາມສຳເລັດຂອງອົງການ, ຮັບຟັງຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ໃຫ້ການຮ່ວມມືແບບເປີດເຜີຍ ແລະ ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆ.

ໄລຍະຂອງສັນຍາ: ເລີ່ມຕົ້ນ 1 ປີ ສາມາດຕໍ່ສັນຍາໄດ້.​
 
ຂ້ອຍຈະສະໝັກແນວໃດ:

ຖ້າທ່ານມີທັກສະ ແລະຄວາມສາມາດທີ່ສອດຄ່ອງກັບໜ້າວຽກ ແລະບຸກຄະລິກລັກສະນະດັ່ງທີ່ລະບຸໃນຂ້າງຕົ້ນ ກະລຸນາສົ່ງໃບປະຫວັດ ພ້ອມ ຈົດໝາຍສະໝັກວຽກໄປທີ່ ອີເມວ jobs.laos@wwf.org.la ພ້ອມບອກຕໍ່າແໜ່ງທີ່ທ່ານສະໝັກ. 
 
ປິດຮັບສະໝັກວັນທີ 6 ກໍລະກົດ 2022
 
ຂອບໃຈທີ່ທ່ານສົນໃຈເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຄອບຄົວແພນດາ. ຂໍແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບວ່າ ມີແຕ່ຜູ້ທີ່ຖືກຄັດເລືອກເທົ່ານັ້ນ ຈະໄດ້ຮັບການຕິດຕໍ່ກັບຈາກອົງການ.  ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບການຕິດຕໍ່ກັບພາຍໃນ 6 ອາທິດຫລັງຈາກປິດຮັບ ກະຣຸນາພິຈາລະນາວ່າໃບສະໝັກຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຄັດເລືອກເຂົ້າສຳພາດ.
 
ພວກເຮົາບໍ່ຮຽກເກັບ ແລະບໍ່ມີຄ່າສະໜັກໃດໆໃນທຸກຂັ້ນຕອນຂອງການຮັບສະໝັກ. ພວກເຮົາໃຫ້ໂອກາດເທົ່າທຽມກັນ ແລະມຸ່ງໝັ້ນໃຫ້ມີຄວາມຄວາມຫລາກຫລາຍໃນອົງກອນ.